Regulamin

Ogłoszenia drobne SMS – regulamin

Definicje
Tygodnik Kętrzyński – lokalne wydanie gazety w formie papierowej, obejmujące swoją emisją teren powiatu kętrzyńskiego.
Ogłoszeniodawca – podmiot zlecający publikację ogłoszenia.
Ogłoszeniobiorca – Studio N. ul. Traugutta 7, 11-400 Kętrzyn, NIP 7421047623.
Pośrednik usługi– Dotpay S.A. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.

§1 Procedura zlecenia i publikacji ogłoszenia
1. Regulamin niniejszy określa zasady zamawiania i publikowania ogłoszeń drobnych w gazecie Tygodnik Kętrzyński.
2. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Zlecenie publikacji ogłoszenia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie kuponu znajdującego się w Tygodniku Kętrzyńskim lub wysłanie treści SMS.
4. Publikacja ogłoszeń jest płatna. Aby ogłoszenie się ukazało, należy dokonać płatności poprzez pośrednika usługi.
5. Usługę SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange).
6. Link do regulaminu usług znajduje się pod adresem www.dotpay.eu/regulaminsms/. Link do reklamacji usług SMS znajduje się pod adresem www.dotpay.pl/kontakt/uslugi-sms-premium/
7. Ogłoszeniodawca akceptując ten regulamin akceptuje też regulaminy dotyczące kanału płatności wymienione w punkcie 5 tego paragrafu.
8. Opłacone ogłoszenie oczekuje na akceptacje przez Ogłoszeniobiorcę. Do czasu gdy ogłoszenie nie otrzymało statusu zaakceptowane nie jest publikowane. Ogłoszeniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia akceptacji lub odrzucenia ogłoszenia w terminie do 7 dni od daty zlecenia.
9. Zlecając publikację ogłoszenia ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Ogłoszeniobiorcę w zakresie świadczenia usług Ogłoszeniobiorcy w tym usługi marketingowe.
10. Ogłoszenie może zawierać maksymalnie do 100 znaków. (Za znak uważa się: litery, cyfry, odstęp między wyrazami, znaki przestankowe – . , ! ? @ % : ; ” ( ) _ &)

§2 Restrykcje publikacji
1. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia oraz odmowy zwrotu kosztów poniesionych przez ogłoszeniodawcę w następujących przypadkach:
– gdy ogłoszenie nie zostało opłacone.
– gdy treść ogłoszenia jest nieprawdziwa, nierzetelna, niezgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, niezgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu. Biorąc pod uwagę treść tego punktu zabrania się oferowania produktów leczniczych dostępnych jedynie z przepisu lekarza.
– gdy treść ogłoszenia narusza zasady moralno-etyczne (zawiera słowa ogólnie uznawane za obraźliwe lub szowinistyczne), w szczególności gdy narusza interes prawny podmiotów trzecich, użytkowników portalu lub też czytelników Tygodnika Kętrzyńskiego.
– gdy ogłoszenie dotyczy towarów pochodzących z przestępstwa
– gdy ogłoszenie dotyczy towarów, lub usług ułatwiających popełnianie przestępstw
– gdy ogłoszenie zostało wielokrotnie dodane a dotyczy tego samego towaru, usługi w tym samym czasie publikacji.
– gdy treść ogłoszenia dostarczonego na kuponie ogłoszeniowym lub wysłanego przez kanał SMS dotyczy prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (w takim przypadku obowiązuje cennik reklam, dostępny w redakcji Tygodnika Kętrzyńskiego, ul. Traugutta 7, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 54 28).
W wyżej wymienionych przypadkach ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do nieinformowania ogłoszeniodawcy o odmowie publikacji.
2. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść ogłoszenia lub w kategorię w następujących przypadkach:
– gdy wybrana kategoria jest niezgodna z treścią ogłoszenia
– gdy treść ogłoszenia zawiera błędy ortograficzne lub stylistyczne
3. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do skracania treści nadesłanych ogłoszeń, które przekraczają dopuszczalny limit znaków.

§3 Reklamacje
1. Ogłoszeniobiorca udostępnia 3 sposoby składania reklamacji 1) telefonicznie, 2) poprzez pocztę e-mail 3) pisemnie.
2. Reklamacje telefoniczne należy zgłaszać dzwoniąc z numeru telefonu podanego w treści ogłoszenia. Reklamacje telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 pod numerem telefonu 89 751 54 28.
3. Reklamacje przez e-mail należy wysyłać na adres: redakcja@tygodnikketrzynski.pl.
4. Reklamacje pisemnie należy kierować na adres: Tygodnik Kętrzyński, ul. Traugutta 7, 11-400 Kętrzyn.
5. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od daty zlecenia ogłoszenia lub otrzymania informacji o odmowie publikacji.
6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, treść ogłoszenia oraz powód reklamacji.
7. Ogłoszeniobiorca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę w formie pisemnej.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Ogłoszeniobiorca zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu, po dacie uwzględnienia reklamacji.
9. Decyzja Ogłoszeniobiorcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.

§4 Odpowiedzialność
1. Ogłoszeniodawca umieszczający ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno-etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Ogłoszeniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem czytelników Tygodnika Kętrzyńskiego za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie.
3. Ogłoszeniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podmiotów korzystających z serwisów celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych ofert, za ich treść i rzetelność, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno-etycznymi.

§5 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego Regulaminu lub wykonania umowy o publikację ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w miejscu siedziby Ogłoszeniobiorcy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Regulamin jest ogólnodostępny w biurze reklamy Ogłoszeniobiorcy oraz na stronach internetowych.